winieta

Inne tworzywa sztuczne (ABS, PA, PC, PU itp). Minimalna ilość 10 T

Wymogi jakościowe:

Ilość Minimalna ilość – 10 ton surowca jednego gatunku Jakość Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń: Papier, drewno, szkło, tekstylia, guma, piasek, ziemia – do 5% całkowitego ciężaru. W dostarczanym towarze niedopuszczalna jest obecność kamieni, przedmiotów metalowych i innych ciał obcych. Ponadto odpady nie mogą być zanieczyszczone klejem, smołą, olejami oraz innymi trudno zmywalnymi substancjami.
zdjęcie produktu
Transport Transport dostawcy lub odbiorcy - wymagany minimalny załadunek 10 ton jednego rodzaju odpadów.
Recykling Zobowiązujemy się na pisemny wniosek dostawcy do wystawienia dokumentów potwierdzających recykling i odzysk dostarczonych odpadów.