winieta

Odpady PVC

Wymogi jakościowe:

Ilość Minimalna ilość – 10 T Jakość Odpady PVC nie powinny zawierać wtrąceń innych tworzyw typu drewno, szkło, tekstylia, guma. W dostarczanym towarze niedopuszczalna jest obecność kamieni, przedmiotów metalowych i innych ciał obcych. Ponadto odpady nie mogą być zanieczyszczone klejem, smołą, olejami oraz innymi trudno zmywalnymi substancjami.
zdjęcie produktu
Transport Transport dostawcy lub odbiorcy - wymagany minimalny załadunek 10 ton.
Recykling Zobowiązujemy się na pisemny wniosek dostawcy do wystawienia dokumentów potwierdzających recykling i odzysk dostarczonych odpadów.